Home
  Djelatnost
  Reference
  Proizvodi
  e-mail
  Strateški partneri


webmaster
www.cunko.com


 

   - separatori masti tip "NG"
   - filterski paketi za separaciju ulja tip "LKP/LKPO"
line11.gif (812 bytes)
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "RBC"
- uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "BC"
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda praonica rublja
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda ind. mesa i klaonica
   - aktivni mikroorganizmi - Eurovix


Uređaj tipa BC služi za pročišćavanje otpadnih voda naselja, hotela, marina, bolnica i svih drugih objekata koji nemaju mogućnost priključka na kanalizacionu mrežu.

Tehnologija uređaja BC zasnovana je na tehnologiji potpune oksidacije te je primjerena za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Uređaj tipa BC je komercijalno prihvatljiv jer iziskuje relativno povoljna investicijska ulaganja, ne zauzima veliki prostor. Posebno je pogodan za objekte sezonskog tipa ( kampovi, hoteli, odmarališta, apartmanska naselja ) te za obiteljske kuće.

Izrađuje se u veličinama od 5 do 2000 ES. Ugradnja opreme moguća je i u postojeće septičke taložnice uz minimalnu rekonstrukciju. Za kapacitete veće od 50 ES, preporučuje se ugradnja finog sita Ro 9-300/3 ispred uređaja.

Kvaliteta pročišćene vode zadovoljava zakonske uvjete za ispust u vodotok druge kategorije:

  • biokemijska potreba kisika BPK5 < 25 mg O2/l
  • suspendirane tvari ST < 25 mg/l

Uređaj se sastoji od:

  • tlačno puhalo
  • PP razvoda
  • difuzora sa nepovratnim ventilima za aeraciju sa finim mjehurićima zraka
  • sistema za recirkulaciju
  • elektronapojnog ormara sa svom potrebnom zaštitom i automatikom

Preporučuje se ugradnja u betonske tankove.
Manje jedinice do 40 ES mogu se isporučiti i u čeličnom tanku.

 

 

line9.gif (876 bytes)BC difuzori

...

Pag - Puhala
...


Istarske Toplice