Home
  Djelatnost
  Reference
  Proizvodi
  e-mail
  Strateški partneri


webmaster
www.cunko.com


 

   - separatori masti tip "NG"
   - filterski paketi za separaciju ulja tip "LKP/LKPO"
line11.gif (812 bytes)
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "RBC"
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "BC"
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda praonica rublja
dot.gif (799 bytes)
- uređaji za pročišćavanje otpadnih voda ind. mesa i klaonica
   - aktivni mikroorganizmi - Eurovix


Otpadne vode industrije mesa i klaonica opterećene su visokim sadržajem BPK5, KPK i suspendiranih tvari, te se bez mehaničko – biološkog tretmana, ne mogu ispuštati u kanalizacione sisteme, vodotoke i melioracione kanale.

S obzirom na tražene MDK za pojedine lokacije, koncepcija uređaja može se mijenjati, tj. nadograđivati potrebnom hidromehaničkom opremom.

Osnovu uređaja za pročišćavanje čine:

  • Automatska fina rešetka za izdvajanje krutog sadržaja iz otpadne vode. Izdvojeni sadržaj skuplja se u prihvatnom kontejneru i može se dodatno tretirati aktivnim mikroorganizmima za fermentiranje organskih supstanci.

  • Bazen sa dozirnom stanicom za dodavanje aktivnih mikroorganizama, te uronjenim mješačem za egalizaciju i aeraciju.

  • Uređaj za saturiranu flotaciju sa automatskim zgrtačem.

  • Biološki uređaj RBC za postizanje traženih MDK za ispust u vodotoke II kategorije.
     

Veliku ulogu u preradi otpadnih voda ima primjena aktivnih mikrooganizama, koji ubrzavaju i stabiliziraju proces razgradnje organskih sastojaka.

 

 

line9.gif (876 bytes)Pag - Zgrada uređaja
...


Pag - Puhalo-dozator