Home
  Djelatnost
  Reference
  Proizvodi
  e-mail
  Strateški partneri


webmaster
www.cunko.com


 

   - separatori masti tip "NG"
   - filterski paketi za separaciju ulja tip "LKP/LKPO"
dot.gif (799 bytes) line11.gif (812 bytes)
- uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "RBC"
   - uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda tip "BC"
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda praonica rublja
   - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda ind. mesa i klaonica
   - aktivni mikroorganizmi - Eurovix


Uređaj tipa RBC služi za pročišćavanje otpadnih voda naselja, hotela, turističkih naselja, marina, bolnica i svih drugih objekata koji nemaju mogućnost priključka na kanalizacionu mrežu.

Tehnologija uređaja RBC zasnovana je na tehnologiji rotirajućih bioloških diskova. Zbog svoje jednostavnosti, pouzdanosti u radu, neosjetljivosti oscilacije na hidraulička i organska opterećenja, najčešći je uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Kvaliteta pročišćene vode zadovoljava zakonske uvjete za ispust u vodotok druge kategorije:

  • biokemijska potreba kisika BPK5 < 20 mg O2/l
  • suspendirane tvari ST < 15 mg/l

Kod povećanih zahtjeva za kvalitetom efluenta ugrađuje se tercijalni stupanj pročišćavanja.

RBC se izrađuje u veličinama od 10 ES do 10 000 ES (ekvivalentnih stanovnika). Ugrađuje se u betonski tank. Za manje jedinice (do 200 ES) uređaj se može isporučiti i sa čeličnim tankom.

Održavanje uređaja svodi se na rutinsku kontrolu rada, redovno servisiranje pogonskog sklopa, te pražnjenje primarne i sekundarne taložnice 2 – 3 puta godišnje.

Pogonski troškovi uređaja RBC su minimalni, te npr. za uređaj veličine 500 ES iznose 9,2 kWh/dan.
 

 

line9.gif (876 bytes)Vrpolje - Sito i disk

...


Vrpolje - RBC 1600ES